شرایط گارانتی (ضمانت)

 
گارانتي بدون نگراني
گارانتی به معنای تضمین درستی و كيفيت سمعك ارائه شده و رفع ايرادات ناشي از هرگونه نقص در كيفيت هر يك از سمعك هاي استاركي طي مدتي معين مطابق شرايط مندرج در كارت ضمانت مي باشد. شرايط گارانتي بر اساس مدل و نوع سمعك متفاوت است.

ما با استفاده از كاركنان كارآمد، متخصص و جوان و افزايش سطح كيفی و تنوع خدمات موفق به ارائه سريع ترين و كاراترين خدمات و پشتيبانی منطبق با پيشرفته ترين روش های شركت استاركي به خريداران كالاهای خود گرديده ايم. لذا جهت پاسخگويی بهتر به اين نياز، با اتكا بر تجربه مثبت گذشته و جديدترين فناوری ها، برای هر گروه از سمعك هاي تحت پوشش خود مدت زمان گارانتي جداگانه ای را اختصاص داده است كه هر يك دارای تشكيلاتی مشتمل بر خدمات و تعميرات و حتي در شرايطي تعويض كالا هستند.
این شرکت جهت آرامش خاطر بیشتر مشتریان خود اقدام به عرضه طرح ضمانت سه ستاره (چهار ساله) برروی برخي از سمعك هاي خود نموده است . در اين طرح كاربر مي تواند دوسال پس از استفاده از سمعك خود با پرداخت تنها 25% مبلغ اوليه، در سال سوم با پرداخت 50% و در سال چهارم با پرداخت 75% اقدام به تعويض سمعك خود نمايد.

كارت ضمانت
مشخصات كامل سمعك از قبيل شماره سريال، نوع و مدل سمعك و دوره گارانتي در آن ذكر شده است و هنگام خريد سمعك به كاربر تحويل مي گردد.

دوره ضمانت
از زمان تحويل سمعك به كاربر (تاريخ شروع ضمانت بر روي كارت ضمانت) آغاز شده و  بر اساس نوع سمعك تا مدت زمان معين ادامه مي يابد. اين دوره بر اساس نوع و مدل سمعك متفاوت و از 4-1 سال مي باشد. اتمام دوره ضمانت از روي شماره سريال و يا تاريخ اعتبار روي كارت ضمانت آن مشخص مي شود.

موارد ابطال ضمانت
•   نداشتن کارت ضمانت و يا عدم تطبیق شماره سریال با شماره مندرج در كارت ضمانت
•   بروز هر گونه اشکال فنی ناشی از ضربه، شکستگی، نفوذ آب و استفاده غلط
•   انجام هر گونه تعمیرات و دستکاری توسط افراد متفرقه

نکات مهم:
1.  در حفظ و نگهداری کارت ضمانت دقت فرمائید زیرا المثنی صادر نمی شود .
2.  ارائه این کارت جهت ارائه خدمات و گارانتی الزامی است .
3.  در زمان ارسال جنس حتماً نام، نشانی و شماره تماس خود را به صورت خوانا و کامل درون بسته ارسالی بگذارید.
4.  مشكل سمعك را حتماً ذکر کرده و توضیح دهید.
5.  شماره بارنامه و یا شماره رهگیری بسته را حتماً تا زمان دریافت بسته نگهدارید تا در صورت لزوم بسته قابل پیگیری باشد.
6.   در زمان ارسال سمعك از ضربه گیر و لوازم نگهدارنده استفاده کنید تا کالا در زمان حمل و نقل آسیب نبیند.
7.  تشخیص سالم و یا معیوب بودن دستگاه تنها بر عهده بخش فنی شرکت است.