سمعک

سمعک AMP

سمعک نامرئی AMP سه نگرانی عمده میلیون ها آمریکایی کم شنوا ،که رغبتی به گذاشتن سمعک ندارند را حل  ...

http://w3solution.ir/starkey/templates/starkey/images/button_product.jpg

سمعک Tinnitus

وزوز صدایی آزاردهنده است که بیماران در این فکرند چگونه آن را کاهش دهند و هر شخصی را به نحوی ...

http://w3solution.ir/starkey/templates/starkey/images/button_product.jpg

سمعک Ignite

این سمعک راه حل خوبی برای بیمارانی است که بدنبال ارزش و عملکرد هستند. سمعک های سریignite با ...

http://w3solution.ir/starkey/templates/starkey/images/button_product.jpg

سمعک X- Series

سری X همچنان یکی از جامع ترین سمعک های استارکی است که با بهره گیری از تکنولوژی Voice iQ2 که ...

http://w3solution.ir/starkey/templates/starkey/images/button_product.jpg

 

سمعک اطفــال

کمک به کودکان نیازمند مراقبت های شنوایی در درک آنچه اتفاق افتاده است کلید  اصلی تعهد ماست. بخش ...

http://w3solution.ir/starkey/templates/starkey/images/button_product.jpg

سمعک Xino

این سمعک ها جدیدترین عضو از خانواده سمعک های کوچک و تقریبا نامرئی در حال پیشرفت استارکی می باشد ...

http://w3solution.ir/starkey/templates/starkey/images/button_product.jpg

سمعک Soundlens

سه ویژگی که بیماراز سمعک می خواهد، در راه حلی قدرتمند و مرسوم به اسم SoundLens عرضه شده است ...

http://w3solution.ir/starkey/templates/starkey/images/button_product.jpg