ویژگیهای تایید شده توسط کاربران

 

آنچه شما خواسته اید

ما بر اين عقيده هستيم كه محصولات جديد بايد بهبود قابل توجه و مستمری بر شنوايي بيمار داشته باشند. ما با پرسش از بیماران و پزشکان پي مي بريم كه آنها خواستار چه ویژگی ها و تمهيدات خاصي در سمعك مي باشند و سپس بر روي آن مشخصه ها کار مي كنيم.

در سال های اخیر ما به خواسته کاربران مبني بر کیفیت بهتر صدا در تمام محیط هاي شنيداري، کنترل و تنظیم ساده سمعك، سرعت پردازش عالي اصوات و طراحي بي نظير پاسخ داده ايم. در این روند، ما استانداردهای نویني برای صنعت سمعك تعريف كرده ايم.

كار بر اساس شواهد

ما با تكيه بر شواهد کاربران همواره فناوري هايي را عرضه كرده ايم كه براي کاربران و شنوايي شناسان كارايي داشته باشند و هرگز فناوری هاي نوین بدون كاربرد را در طراحي سمعك هايمان منظور نكرديم و اگر يك روش يا فناوری براي شنوايي شما كاربردي نداشته باشد ما آنرا اعمال نخواهيم كرد.

 ما به طور اساسي و كامل فناوری هاي داخلي سمعك را ارزیابی و با ساير سمعك ها مقايسه مي نماییم. اگر از ما درخواستی داشته باشید آنرا در نظر گرفته و اعمال مي كنيم.