Spectral iQ

یک سری از صداهایی که در شنیدن به انسان کمک می کنند و حیاتی هستند به دو دسته تقسیم می شوند: صداهای فرکانس های پایین و صداهای فرکانس های بالا. فرکانس های پایین منجر به بلندی صدای گفتاری می شوند و صداهای فرکانس بالا منجر به درک صدای گفتاری می شوند. حال در بیماران با افت زیاد در فرکانس های بالا، تقویت با سمعک به خاطر آسیب زیاد به این مناطق در حلزون، درک زیادی را برای بیمار فراهم نمی کند و علت آن وجود مناطق مرده در حلزون می باشد که باعث می شود حتی با تقویت، درک بیمار به وسیله سمعک بهبود نیابد.

 

     
Spectral iQ
Spectral iQ با استفاده از تكنيك پردازش پيشرفته به نام"شناسايي ويژگي هاي طيفي”، ويژگي هاي فركانس هاي بالا را به فركانس هاي پايين تر قابل شنيدن، برمي گرداند
تراكم غير خطي فركانس
در ايــن روش ، داده هــای فركــانس هاي بـالا بـوسيله فــشرده كـردن انـر‍ژي در كـانال هـاي فـركانس هاي بـالاي سمعك بـه سـوي فركانس هاي پايين تر منتقل شده است
جابجايي خطي فركانس
در این روش صداهاي فركانس بالا به فركانس‌هاي پايين‌تر انتقال یافته و اطلاعات فركانس‌هاي بالای جابجا شده با داده‌هاي فركانس پايين‌تر برخورد مي‌كنند
    OPTIMIZED   
OFF
   
OPTIMIZED OFF
OPTIMIZED OFF   

 

اما در سمعک های استارکی به واسطه سیستم Spectral iQ این مشکل حل شده است. در این سیستم از صداهای فرکانس بالا نسخه برداری شده و به وسیله Spectral iQ در منطقه صداهای فرکانس پایین تر کپی می شود و باعث می شود مناطق فرکانس پایین در حلزون که آسیب کمتری به آنها وارد شده است در درک صداهای فرکانس بالا شرکت کنند و ازاینرو درک بیماران را نسبت به آنهایی که از این سیستم استفاده نمی کنند به طور قابل توجهی و به مرور زمان بهبود می بخشد.

شواهد بالینی استفاده از Spectral iQ
بیست شرکت کننده با کاهش شنوایی حسی عصبی ملایم شیب دار تا عمیق و شدید مورد مطالعه قرار گرفتند. دو نفر ازاین شرکت کنندگان قادر به انجام وظایف محوله در این آزمون نبودند ودر نتیجه از این بررسی حذف شدند.از هر کدام از شرکت کنندگان درخواست شد که S- test انجام دهند. این تست شامل شناسایی حضور و یا عدم حضور لغاتی است که انتهای آنها به /s/ختم شده است بعنوان مثال (dog vs. dogs). لغات درsound field (میدان صوتی) و در65dBSPL با یک نویز زمینه 45dBSPL ارائه شدند.تشخیص لغاتی که به حرف بیصدای/s/ختم میشوند برای تشخیص مالکیت و یا جمع بودن لغات در زبان انگلیسی از اهمیت بسزايي برخوردار است. شکل زیر بیانگر نتایج بدست آمده ازS-test می باشد: نمودارهای آبی نشان دهنده درصد صحیح شناسایی لغات با پردازش معمولی و نمودارهای قرمز نشانگردرصد صحیح شناسایی لغات با Spectral iQ می باشد. این بررسی نشان داد که 16نفر از 18 شرکت کننده از Spectral iQ بهره برده اند و در تشخیص اصوات گفتاری فرکانس بالا بهبود قابل توجهی نشان داده اند.

 تجويز Spectral iQ: همانطور كه قبلا اشاره شد اين تكنيك براي بيماراني كه كاهش شنوايي شديد تا عميق با شيب زياد در فركانس هاي بالا دارند، در نظر گرفته شده است. كانديد هاي دريافت Spectral iQ كساني هستند كه شرايط اديومتريك زير را دارا باشند :
• تمام آستانه هاي زير فركانس 1000Hz بايد 55dBHL و يا بهتر از آن باشد.
• شيب بايد برابر يا بيشتر از 25dBHL در فركانس هاي بالا وجود داشته باشد.
• يكي از آستانه هاي بين 1000HZ و 3000HZ بيشتر يا مساوي 55dBHL باشد.
• تمام آستانه هاي بين 4000-8000HZ بيشتر و يا مساوي 55dBHL باشد.

Spectral iQ بصورت اتوماتيك براي بيماراني را كه شرايط اديومتريكي آن را داشته باشند، فعال مي شود. در Inspire دو كنترل براي Spectral iQ نشان داده شده است كه شامل پهناي باند و بهره مي باشد. براي تنظيم پهناي باند هفت درجه و براي تنظيم بهره ده پله1dB وجود دارد. طبقdefault چنانچه Spectral iQ فعال شود پهناي باند بين 3تا 5 (بسته به شدت كاهش شنوايي ) و ميزان بهره بر روي3dB تنظيم مي شود.

 

نمایی از Spectral iQ در نرم افزار Inspire