T2 on demand

 


تكنولوژي  (T2 On Demand)
تنظيم سمعك از طريق تلفن

تكنولوژي جديد كمپاني استاركي اين امكان را فراهم مي آورد تا اديولوژيست سمعك بيمار خود را از راه دور و از طريق تلفن، به بهترين نحو ممكن تنظيم كند. اين تكنولوژي دربیشتر سمعك هاي استاركي موجود مي باشد.

گام به گام روند انجام كار:
•    بيمار و يا اديولوژيست مي توانند تماس گيرنده باشند.
•    مشكلات بيمار را بپرسيد و تغييرات لازم براي رفع آن ها را در نظر بگيريد.
•    به بيمار تاكيد كنيد كه در يك محيط نسبتاً آرام (SNR: +15dB) قرار بگيرد.
•    بيمار بايد در تمام مدت مكالمه، تلفن را نزديك سمعك خود نگه دارد.
•    كد رمز گشا (#99) را وارد كنيد.
•    بيمار صداي 3 بوق كه نشان دهنده فعال شدن T2 مي باشد را مي شنود.
نكته: در صورتي كه بيمار صدايي نشنيد از وي بخواهيد كه تلفن را به ميكروفن سمعك نزديك تر كند.
•    با وارد كردن كد #06 حافظه اي كه نياز به تغيير دارد را انتخاب كنيد. براي مثال در صورتي كه حافظه 3 سمعك نياز به تغيير دارد، كد #06 را چند مرتبه وارد كنيد تا بيمار اظهار كند صداي پيام هشدار حافظه 3 (3 بوق و يا كلمه (Three را شنيده است.
•    كد مربوط به هرتغيير را وارد كنيد. اين كدها در جدول زير آمده است. تنظيمات از طريق تلفن، مشابه صفحه Quick Fit در نرم افزارInspire  مي باشد.
•    بعد از هر تغيير بيمار به طور شفاهي اظهار مي كند كه صداي بوق را شنيده و تغييرات سمعك را تاييد مي كند.
بر اساس پاسخ بيمار:
 (a) در صورت نياز به تكرار آن تغيير، كد #00 را فشار دهيد.
(b)  درصورت نياز به لغو تمام تغييرات، كد #02 را فشار دهيد.
 (c) در صورت نياز به لغو يك تغيير، بايد كدي را وارد كنيد كه تاثير معكوس داشته باشد.
•    با وارد كردن كد 01# تمام تغييرات در سمعك ذخيره مي شود. قبل ازآنكه حافظه بعدي سمعك را تغيير دهيد بايد تمام تنظيمات را ذخيره كنيد.
•    براي پايان دادن به برنامه تنظيم از راه دور سمعك دكمه 09# را فشار دهيد.

 

Code

Command

#99

كد رمز گشاUnlock

#06

تغيير حافظهMemory Increment

#00

تكرار Repeat

#02

لغو Discard

#01

ذخيره Commit Changes

#09

پايان جلسهEnd Session Lock

 

Reference Chart

Code

Adjustment*

#13

(Decrease Lows ) < .5kHz

#16

(Increase Lows ) < .5kHz

#11

(Decrease Lows ) < 1.5kHz

#14

(Increase Lows ) < 1.5kHz

#12

(Decrease Highs ) > 2kHz

#15

(Increase Highs ) > 2kHz

#18

(Decrease Gain) all Hz’s

#10

(Increase Gain) all Hz’s

#21

(Decrease Output) all Hz’s

#24

(Increase Output) all Hz’s

#05

Self-Check Diagnostic

*   هر Step برابر dB2 است.

دریافت فایل T2 on demand به صورت PDF

 

نمایی از T2 On Demand در نرم افزار Inspire