Swap Fit

 

سیستم Swap Fit امکان انتقال اطلاعات محصولات قدیمی تر استارکی به محصولات جدید را دارد. هدفSwap Fit در حقیقت برنامه ریزی و انجام تنظیم برای یک سمعک جدید همانند سمعک قبلی بیمار می باشد تا میزان پذیرش سمعک جدید برای بیمار بالاتر رود. این امر توسط انتخاب یک برنامه یک جلسه از تنظیم بنا بر صلاحدید ادیولوژیست در نرم افزار Inspire و انتقال این داده ها و اطلاعات تنظیم قبلی به سمعک جدید متصل شده به نرم افزار است.

 

برای تمام سمعک های سری S و جدیدتر از آن وجود دارد. چنانچه یک تکنولوژی یا ماتریکس پردازشی در سمعک جدید نسبت به سمعک قدیمی وجود نداشته باشد ، نرم افزار به صورت هوشمند تنظیمات Default را برای سمعک جدید به کار خواهد برد.

 

 

در Swap Fit اطلاعات زیر منتقل خواهد شد:
•    Feature Setting
•     Memory Environments و تنظیمات آن
•    Telephone Options
•    کنترلهای در دسترس بیمار و Accessory های قابل استفاده
•    نام بیمار, تاریخ تولد و ادیوگرام بیمار
•    فرمول فیتینگ و سطوح تنظیم شده بر اساس تجربه استفاده

 


نمای Swap fit در نرم افزار Inspire