Pure Wave Feedback Eliminator


فیدبک اساسی ترین مشکل کاربران سمعک است. در برخی موارد آزاردهندگی فیدبک برای بیمار در حدی است که دیگر هیچ سودی از تقویت ارائه شده توسط سمعک نخواهد برد و در نتیجه از سمعک استفاده نخواهد کرد. نتیجه این مطلب آن است که حذف فیدبک می بایست یکی از اولویت های طراحان سمعک باشد. الگوریتم های حذف فیدبک به طور مستقیم یا غیر مستقیم موجب بهبود عملکرد و راحتی کاربر, کیفیت برتر صدا, سوت کمتر و بیشتر شنیده شدن اصوات ضعیف می گردد.
    
PureWave Feedback Eliminator

مدارات حذف فیدبک تطبیقی برای همگام ساختن عملکرد سمعک با تغییرات ناگهانی ایجاد شده در مسیر آکوستیکی فیدبک, یک کلید حل مساله محسوب می گردد.
سیستم حذف فیدبک کمپانی استارکی Active Feedback Intercept در ارزیابی و مقایسه با سایر مدارات و سیستم های حذف فیدبک نشان داد که از قابلیتهای برتری نظیر: Added Stable Gain بیشتر, Entrainment Artifact کمتر, نتایج بهتر در آزمون Path Changes را دارا می باشد که امکان استفاده از این تکنولوژی برای طراحی سمعک هایی کوچکتر و امکان تجویز سمعک های Open Fitting برای بیمارانی که قبلا این امکان برای آنها فراهم نبود را میسر می سازد.

 

نمایی از  Purewave Feedback Eliminator در نرم افزار Inspire