Live Speech Mapping


تكنولوژي بررسي و نمايش خروجي حقيقي سمعك با محرك گفتاري و امكان استفاده از آن براي بهبود پاسخ سمعك ،نشان دهنده خروجي سمعك در گوش بيمار در پاسخ به محركات آكوستيكال ورودي است. Speech Mapping مي تواند يك ابزار مناسب در هر دو مبحث تاييد سمعك و مشاوره بيمار باشد. گفتار نه تنها سيگنال هاي تطبيق يافته در محيط واقعي را ارائه مي كند، بلكه در نشان دادن آثار افت شنوايي بر گفتار دريافتي و مزاياي استفاده از سمعك در بهبود آن بسيار موثر و مفيد است.
    
Live Speech Mapping
سمعك هاي استاركي داراي تواناييLive Speech Mapping مي باشند كه اين مزيت را بدون احتياج به سيستم های پروب میکروفون رايج براي اين كار فراهم مي کنند. تكنولوژي Live Speech Mapping استاركي به روش زير عمل مي كند:

•    سيگنال هاي آكوستيكي ورودي ضبط شده و يا زنده از طريق ميكروفن سمعك وارد مي شود.
بخش پردازشگر ديجيتال سيگنال (DSP) سمعك اين ورودي ها را دريافت مي كند و با استفاده از داده هاي سيستم Live Real Ear Measurement خروجي حقيقي سمعك را مشخص مي كند.
•    نتايج به صورت پاسخ هاي real time براي هر بيمار و هر سمعك به طور اختصاصي كاليبره مي شود.


 
نمايش 2 يا 3 بعدي خروجي سمعك از طريق اين سيستم قابل دسترسي است . متخصص مي تواند يك ثبت لحظه اي از هر صدا يا گفتار وارد شده به سمعك و پاسخ خروجي سمعك را به دست آورده و ثبت یا پرینت كرده و در فايل يا Data Base بيمار نگه دارد.

 

منحني سبز نشان دهنده ورودي سمعك و منحني ارغواني نشان دهنده خروجي سمعك است. خط نازك سياه رنگ نشانگر آستانه هاي بيمار در واحد dBSPL است. گراف رسم شده نشان دهنده ميانگين خروجي با فركانس تكرار در هر10 ثانیه است. از ويژگي هاي ديگر اين منحني سهولت در بكارگيري آن با استفاده از صداي زنده است. بطوريكه بيمار مي تواند تغييرات منحني هاي صفحه Speech Mapping سمعك خود را به دنبال ارائه يك نمونه10 ثانيه اي از صداي زنده فرد همراه خود، بروي صفحه مانيتور مشاهده كند. اطلاعات به دست آمده و صفحه نمايش داده شده يك ابزار مناسب براي ارائه مشاوره به بيمار و كمك كننده بسيار مفيدي در ادامه روند فیتینگ سمعك مي باشد. به علاوه متخصص نياز به هيچگونه ابزار خارجي ديگري براي انجام اين كار ندارد و اين مساله روند كار را بسيار ساده مي سازد.

نمایی از Live Speech Mapping در نرم افزار Inspire