ISO CompressionISO Compression
(Independent Speech Optimization)

سیستم بهینه سازی مستقل گفتار
این سیستم توانایی اعمال تغییرات تراکم، بلندی صدا و غیره را در صداهای ملایم، متوسط و بلند به طور جداگانه فراهم می کند و ازاینرو باعث می شود بسته به نوع صدای ورودی و با توجه به شکایات بیمار، تنظیمات مورد نظر به طور جداگانه برای صدا با بلندی متفاوت اعمال شود.
توانایی تنظیمات جداگانه برای صداها با بلندی متفاوت سبب کیفیت مطلوب صدا برای بیمار می شود و در نهایت سبب رضایت بیمار از سمعک می شود.

نمای ISO Compression در نرم افزار Inspire