Acoustic Scene Analyzer

این سیستم شامل استراتژی های مدیریت نویز و راحتی شنیداری می باشد. خود این سیستم از 3 سیستم پایه (AudioScape،  InVision Directionality، Voice iQ²) تشکیل شده است که با توجه به سیگنال ورودی و پردازش آن، وضوح و کیفیت مطلوب صدای گفتاری را برای بیمار فراهم می کند. در این سیستم هر 6 میلی ثانیه صداها آنالیز، شناسایی و طبقه بندی شده و باعث می شود سمعک با صدای ورودی منطبق شود ...

در این سیستم هر 6 میلی ثانیه صداها آنالیز، شناسایی و طبقه بندی شده و باعث می شود سمعک با صدای ورودی منطبق شود تا بتواند تنظیمات مطلوب را با توجه به نوع سیگنال ورودی اعمال کند و ازاینرو سیگنالی با حداکثر کیفیت و وضوح را تحویل بیمار می دهد.
این سیستم در 3 سطح ابتدایی، استاندارد و پیشرفته وجود دارد.