ما نگران شنوايي شما هستیم

 

 ما نگران شنوایی شما هستیم

استاركي چيزي فراتر از يك كارخانه سازنده سمعك است. استاركي يك تجربه است. افتخار ما اين است كه با داشتن فناوری پيشرفته در سمعك هايمان كمك شاياني در سفر به سوي بهتر شنيدن افراد كم شنوا در سرتاسر جهان داشته ايم.

استاركي به شما كمك مي كند تا در ارتباطات و فعاليت هاي خود، ‌همه چيز را تجربه كنيد. ارتباطات بیشتر، مشارکت بیشتر و فرصت بیشتر برای انجام آنچه دوست داريد.

چرا كه هدف و اراده استاركي از روز اول بر يك شعار استوار بوده است: "ما نگران شنوايي شما هستیم". بنابراين هدف ما توليد سمعك هايي با بالاترين كارايي است.

ما از ابتداي پژوهش و توسعه کارمان با ايجاد نوآوری و توجه به اظهارات بيماران و ساخت سمعك در آمريكا همواره به دنبال دستيابي به ایجاد مشارکت با میلیون ها نفر از كاربران سمعك هاي استاركي در سرتاسر دنيا، گسترش تلاش های انسان دوستانه و خيريه از طریق بنیاد شنوایی استاركي (Starkey Hearing Foundation) و کار مستمر برای کمک به بهبود شنوايي و ارتقا سطح زندگي افراد كم شنوا در زندگی بوده ايم.