درمان به موقع و زودهنگام کم شنوایی در کودکان

درمان به موقع و زودهنگام کم شنوایی در کودکان

اخیرا اهمیت کشف و مداخله زودهنگام نقص شنوایی بسیار  مورد توجه بوده است زیرا سالهای اولیه زندگی کودک از لحاظ رشد گفتار وزبان بسیار مهم است.درواقع این دوره ای است که کودک پاسخ های معنادار به رویدادهای صوتی را شروع می كند و درحال کامل کردن نقشه ذهنی خود برای برقراری ارتباط و ایجاد پتانسیلی برای رشد گفتار وزبان می باشد.کودک باید تمام صداهای محیطی را که یک کودک هنجار میشود, بشنود. در کودکان برای اینکه رشد گفتار وزبان بتواند مراحل عادی و طبیعی خودرا بگذراند باید سیگنالهای شنوایی بصورت مناسبی به سیستم شنوایی وی مخابره شود اما در کودکانی که کم شنوایی دارند سیگنال های محیطی به طور کاهش یافته, به هم ریخته و نامتوازن به سیستم شنوایی ارائه میشود لذا ظرفیت گفتار زبان کودک بصورت ناکارامدی تشکیل میشود از این رو کودک از لحاظ درک گفتار و زبان نسبت به کودکان هم سن  هنجار خود دچار نقص تاخیری میگردد. شواهدی وجود دارد که نشان میدهد اگر مداخله زودهنگام برای نقص شنوایی تا قبل از سن 6ماهگی انجام شود , رشد گفتار و زبان کودک در آینده مشابه کودکان طبيعي خواهد بود و هرچه این سن مشخص برای شروع مداخله توانبخشی به تعویق بیافتد نقص تاخیر در رشد گفتار وزبان کودک بیشتر نمود پیدا خواهد کرد. تشخیص زودهنگام کم شنوایی و به دنبال آن مداخله مناسب و به موقع توانبخشی از طریق سمعک گام بسیار مهمی در رشد گفتار و زبان در کنار مهارت ارتباطی و موفقیت اجتماعی در بردارد.اولین گام بسیار مهم در تقویت و توانبخشی کودکان کم شنوا تشخیص زوهنگام کم شنوایی میباشد. امروزه طبق دستور کمیته مشترک مراقبت شنوایی كودكان  غربالگری کودکان در بیمارستان بعنوان غربالگری بدتولد بصورت متداول باید در تمام بیمارستان ها انجام شود. موارد مشکوک و عدم موفقیت در آزمون غربالگری به مراکز معتبر و تخصصی ارجاع داده میشوند تا ارزیابی  هاي کاملتری انجام شود و در صورت نیاز مداخله زودهنگام از طریق تجویز سمعک شروع گردد

هدف اولیه از تجویز سمعک در کودکان این است که تمام صداهای گفتاری توسط کودک شنیده شود در واقع آنچه کودک برای رشد گفتار و زبان لازم دارد برای او مهیا باشد.از آنجایی که در کودکان دوره حساس زبان آموزی مطرح میباشد هرچه تشخیص و مداخله زودهنگام صورت گیرد توانایی ارتباطی و درک گفتار کودک بهتر شده و باعث ایجاد گفتار مناسب در کودک میگردد. هرچه مداخله توانبخشی کودک از لحاظ تجویز تقویت از 6ماهگی به بعد به تعویق افتد, شرایط ارتباطی کودک بیشتر دچار مشکل خواهد شد.

 

 

گروه علمی و آموزشی صبا