نوع، دليل و درمان كاهش شنوايي - قسمت سوم

كم شنوايي آميخته يا Mixed Hearing Loss

در قسمت هاي قبلي بصورت مفصلي درباره كم شنوايي انتقالي و حسي عصبي گفته شد. در اين بخش با نوع خاصي ديگر از كم شنوايي بنام كم شنوايي آميخته آن مباحث را پيش خواهيم برد.

كم شنوايي آميخته نوعي از كم شنوايي ميباشد كه هم جز حسي-عصبي دارد و هم جز انتقالي. يعني در اين نوع از افت شنوايي آستانه راه هوايي و استخواني باهم افت پيدا كرده اند ولي بين راه استخواني و هوايي نيز تفاوت وجود دارد كه آن را تحت عنوان فاصله راه استخواني-هوايي يا air bone gap مي شناسد.

دلاليل متفاوتي ميتواند باعث اين نوع از كم شنوايي گردد. ممكن است چندين حالت روي دهد؛

  • بيمار ابتدا افت انتقالي داشته باشد و در آينده اين افت يا نقص انتقالي منجر به افت حسي عصبي گردد. ميتوان براي اين مورد بيماري بنام اوتيت مياني مترشحه را نام برد. اگر ترشح گوش مياني كه نقص انتقالي ايجاد كرده است به مدت طولاني باقي بماند ممكن است از طريق دريچه هاي گوش داخلي وارد اين ارگان شده و به سلول مويي آسيب وارد كند كه اين مورد باعث نقص حسي ميگردد.
  • ممكن است بيمار نقص انتقالي داشته باشد و بعدا به دليل ديگري نيز افت حسي-عصبي نيز براي وي رخ بدهد. براي مثال يك بيمار با پرده تمپان پاره به دليل افزايش سن نيز كم شنوايي حسي-عصبي براي وي پيش آيد.
  • در يك حالت ديگر ممكن است بيمار ابتدا مشكل حسي عصبي داشته باشد و بعدا به هر دليل كم شنوايي انتقالي براي وي پيش بيايد.

در افت شنوايي آميخته ميتوان ابتدا از درمان دارويي و جراحي براي برطرف كردن كاهش شنوايي انتقالي استفاده كرد و سپس افت شنوايي حسي-عصبي را با سمعك تقويت و درمان كرد.شيوع افت شنوايي آميخته به اندازه افت شنوايي حسي عصبي نميباشد.

 

 

گروه علمی و آموزشی صبا