نوع، دليل و درمان كاهش شنوايي - قسمت دوم

كم شنوايي انتقالي

كم شنوايي انتقالي در غالب موارد به دليل مشكل انسدادي در مسير انتقال صوت ايجاد مشود. اين مشكل در گوش مياني و خارجي غالبا رخ ميدهد. در اين عارضه راه انتقال صوت در گوش مياني و يا خارجي با مشكل مواجه ميگردد و لذا كم شنوايي بوجود مي آيد. اين نوع از كم شنوايي باعث كاهش قدرت و ولوم صدا ميشود و درمان آن ميتواند با سمعك، دارو و حتي جراحي ميباشد.

كم شنوايي انتقالي ميتواند از اختلال در سه نقطه از مسير شنوايي ايجاد شود:

كانال گوش خارجي:

هر نوع انسداد و يا شرايط پاتولوژيك در كانال گوش خارجي باعث ميشود تا انتقال صدا به گوش داخلي با مشكل مواجه گردد. حجم يا قدرت صدا مقداري كاهش ميابد و فرد صدا را ضعيفتر ميشنود و حتي ممكن است صداهاي ضعيف را اصلا نشوند. افرادي كه كم شنوايي ناشي از انسداد دارند صداي خود را بلندتر ميشنوند و لذا اگر دقت كنيد اين افراد آهسته صحبت ميكنند.

مشكل انسدادي در اين مسير غالبا با درمان دارويي و جراحي درمان ميگردد. مواردي بسيار در اين مورد ميتواند دخالت داشته باشد و البته تاثير هركدام از لحاظ مقدار افت ايجاد شده متفاوت ميباشد؛

-        انسداد با سرومن و يا هر نوع ماده و جسم خارجي

-        آترزي مادرزداي كانال گوش

-        شرايط استئوما و اگزوستوما در كانال گوش

-        انسداد ناشي از خون ريزي در كانال گوش به دليل ضربه

-        عفونت باكتريال و يا قارچي در كانال گوش

هيچ گاه گوش خودرا با يك جسم خارجي تحريك نكنيد. پوست كانال گوش بسيار نازك است و درست در زير آن لايه غضروفي و استخواني قرار دارد. احتمال آسيب بسيار بالا ميباشد. يك ضرب المثل معروف يوناني هميشه در خاطرتان باشد: " هيچ كاه چيزي باريك تر از آرنجتان در گوشتان نبريد"

پرده گوش:

اختلال در پرده گوش ميتواند منجر به كم شنوايي انتقالي گردد. ابتدا اجازه دهيد كمي از آناتومي پرده گوش برايتان توضيح دهيم. در انتهاي كانال گوش پرده تمپان كه يك پرده سه لايه اي است قرار گرفته است. اين پرده در سطح پايين كمي داخلتر رفته و با افق زاويه 55 درجه تشكيل ميدهد. شكل كلي پرده گوش مخروطي است و اين يك عامل بسيار اساسي در انتقال صوت ميباشد. پرده تمپان قابليت تحرك يا انعطاف پذيري بسياري بالايي دارد. هر عاملي ابتدا باعث سخت تر شدن و يا شل تر شدن پرده گوش شود باعث كاهش شنوايي انتقالي ميگردد.

در اين بخش چندين عامل كه ميتواند بر روي پرده گوش تاثير گذارد را بصورت فهرست برايتان توضيح ميدهيم:

-        پارگي پرده تمپان

-        تمپانواسكلروزيس يا رسوب كلسيم بر روي پرده گوش

-        ايجاد پرده مونومريك يا پرده جديد بدنبال پارگي

-        كلستاتوما يا تجمع كراتينه در پرده گوش

گوش مياني:

گوش مياني مستعد آسيب هاي بسيار زيادي است. غالبا بيشترين شرايط پاتولوژيك كه در گوش مياني رخ ميدهد التهاب و عفونت فضاي گوش مياني ميباشد. گوش مياني از طريق يك مجرايي به نام شيپور استاش به ناحيه نازوفارنكس در پشت و بالاي دهان باز ميشود. هرگونه بدعملكردي در اين بخش باعث ميشود تا اختلال به سمت گوش مياني كشيده شود. يك مشكل ديگر كه ما در اين بخش خواستيم آن را در حيطه گوش مياني مشكلات مربوط به پرده گوش ميباشد. طبق رفرنس ها پرده گوش جزئي از گوش مياني بحساب مي آيد. پارگي پرده تمپان بسيار مكرر ميتواند رخ دهد و تحت تاثير موارد مختلفي ميباشد؛ ضربه، تغيير ناگهاني فشار هوا، عفونت و موارد ديگر ميتواند باعث پارگي پرده تمپان شود.

مشكلات مربوط به گوش مياني كه باعث كم شنوايي ميگردد غالبا با درمان دارويي و جراحي رفع ميشوند. در برخي موارد كه درمان پاسخ نميدهد و كم شنوايي تا حدودي باقي مانده است از سمعك براي تقويت و پوشش افت شنوايي باقي مانده استفاده ميشود.

ساير مواردي كه در كاهش شنوايي ناشي از گوش مياني تاثير دارد:

  • اوتيت مياني ( شامل اوتيت مياني مترشحه، راجعه و ...)
  •  فيستول پري لنف
  •  اتواسكلروزيس( سخت شدگي در كانال گوش)
  • از هم گسيختگي استخوانچه اي
  • تومور گلوموس
  • ترشح در حفره گوش مياني

 

این مطلب ادامه دارد.....

 

گروه علمی و آموزشی صبا