پيرگوشي يا كم شنوايي وابسته به سن

پيرگوشي يا كم شنوايي وابسته به سن

همانطور كه ميدانيد كه با افزايش سن مخصوصا از نيمه دوم زندگي به بعد برخي از حس ها مثل بينايي و شنوايي دچار نقص يا كاهش حساسيت ميشوند. در افراد مسن بروز كم شنوايي بسيار شايع است.

    آنطور كه از آمار استنباط ميشود:

  •   از هر 3 نفر فرد بالاي60 سال  يكي از آنها پيرگوشي دارد.
  •   از هر سه نفر فرد بالاي 70 سال يكي از آنها پيرگوشي دارد.
  •   از هر 5 نفر فرد بالاي 85 سال يكي از آنها پيرگوشي دارد.

  همانطور كه ميبينيد آمار بالا يك شيوع بسيار بالايي از كم شنوايي در بين بزگسالان را نشان ميدهد. احتمالا همه شما نيز در اطرافیانتان افراد مسن ديده ايد كه بسيار از لحاظ شنيدن در تنگنا هستند. شيوع كم شنوايي در جامعه بين افراد مسن بقدری زياد است كه همه ما بصورت ناخودآگاه با افراد مسن اطرافمان بلند صحبت ميكنيم حتي اگر وي كم شنوايي نداشته باشد.

 

دليل كم شنوايي ناشي از افزايش سن چيست؟

به مرور زمان با افزايش سن سلول هاي حسي در گوش داخلي كه مسئول تبديل صداهاي ميكانيكي به پيام عصبي هستند دچار آسيب و كهولت ميشوند و بخش بزرگي از كارايي خودشان را از دست ميدهند. لذا تبديل صدا به پيام عصبي از همان پايه و ابتدا دچار اشكال شده و كم شنوايي پيش مي آيد كه اين نوع از كم شنوايي را كم شنوايي يا پيرگوشي حسي ميگويند.

يك دليل ديگر از كم شنوايي ناشي از سن اين است كه عصب شنوايي فرد در اين شرايط دچار آتروفي(لاغر شدن) ميگردد. بدنبال تضعيف عصب حامل پيام شنوايي انتقال پيام شنوايي با مشکل روبرو شده و كم شنوايي بوجود مي آيد. در اين شرايط كم شنوايي ايجاد شده تاثير بسيار زيادي بر روي درك گفتار ميگذارد و به شدت توانايي درك فرد را در محيط شلوغ كاهش مي دهد. اين نوع از پيرگوشي را پيرگوشي عصبی ميگويند .

آيا براي پيرگوشي يا كم شنوايي ناشي از سن ، درماني وجود دارد؟

خوشبختانه جواب سوال بله است. درمان كم شنوايي ناشي از سن امروزه بصورت پيشرفته و گسترده توسط تقويت صوتي با سمعك انجام ميشود.

صداها از طريق سمعك تقويت شده و به گوش فرد ميرسد و كم شنوايي او را به حدي زيادي بهتر ميكند. امروزه شواهد نشان داده است كه سمعك بهترين راهكار درماني براي كم شنوايي ناشي از افزايش سن ميباشد.

 

 

 

گروه علمی و آموزشی صبا