10 درصد جمعيت جهاني كم شنوا هستند

كم شنوايي بيش از 10 درصد جمعيت زمين را آزار ميدهد.

طبق گفته سازمان جهاني بهداشت يا WHO در حدود 5درصد از جمعيت زمين كم شنوايي دارند كه آنها را معلول كرده است بعبارتي اين پنج درصد از جمعيت زمين بدليل كم شنوايي نميتوانند كار كنند و دچار محدوديت شده اند.

با استناد بر انتشارات سازمان جهاني بهداشت ميتوان گفت 360 مليون نفر در زمين به دليل كم شنوايي معلوليتي دارند كه اگر درمان نگردد ميتواند آنها را براحتي از اجتماع دور كند. باتوجه به منابع آماري حدودا 750 میليون نفر در دنيا كم شنوايي قابل توجه دارند بعبارتي 10 درصد جمعيت جهاني كم شنوا هستند.

پيرمردي را تصور كنيد كه كم شنوايي دارد و بدليل آن نميتواند صداي فرزندان و نوه هاي خويش را موقعي كه دارند برايش از مدرسه ميگويند بشنود، فردي را در نظر بگيريد كه موسيقي كار ميكند ولي اكنون به دليل كم شنوايي نميتواند صداي ساز و آواز خويش را بشنود، همه اين موارد جزئياتي از نقص هستند.

 درمان به موقع كم شنوايي به وسيله سمعك براحتي ميتواند تمام اين نقص ها و يا حداكثر آنها را حل كند. براي درمان كم شنوايي خود هرچه زودتر اقدام كنيد موفق تر خواهيد بود.

 اگر آمار بالا را مطالعه كرده باشيد خواهيد فهميد كه كه كم شنوايي نقصي است كه به هرترتيب اتفاق مي افتد. بهترين مشاوره براي افرادي كه كم شنوايي دارند و به دليل آن دچار افسردگي شده اند اين ميباشد: " شما اولين و آخرين نفري نيستيد كه در دنيا كم شنوايي گرفته است".

 

اگر تنها نگراني شما از گرفتن سمعك اين است كه ظاهر مناسبي در اجتماع ندارد ( كه نتايج تحقيقات حتي برعكس اين مورد را ثابت كرده است) ميتوانيد از سمعك هاي نامرئي استفاده كنيد. امروزه سمعك هاي نامرئي توليد شده است تحت عنوان سمعك هاي نامرئي واقعي كه اصلا قابل ديد بر روي گوش نيستند.

 

 

منبع :سمعک استارکی آمریکا

ترجمه گروه علمی و آموزشی صبا