مزاياي دوگوشي شنيدن (قسمت اول )

يك فيلسوف بزرگي ميگويد: " ما دو گوش داريم و يك زبان، پس قاعدتا ميتوانيم دوبار بشنويم و تنها يكبار سخن بگوييم". اين يك درس بسيار بزرگ براي ما است. اما جالب است بدانيد كه بلند شنيدن تنها وظيفه دو گوشي شنيدن نيست. در اين بخش ميخواهيم مزيت هاي دو گوشي شنيدن را برايتان توضيح دهيم.

چرا دو گوش؟

اجازه بدهيد با اين شروع كنيم كه چرا دو تا چشم داريم. با دو چشم ميتوانيم عمق را متوجه شويم، ميتوانيم در محيطي با زوايه 170 درجه بينايي داشته باشيم، ميتوانيم براحتي مسير را پيدا كنيم و بصورت سه بعدي ببينيم.

دو گوش نيز همين مزيت ها را دارد، شما بوسيله دو گوشي شنيدن ميتوانيد بصورت سه بعدي يا استرئو بشنويد، ميتوانيد مکان صدا را پيدا كنيد و ميتوانيد صداهاي محيطي را لتراليزه يا طرف يابي كنيد كه صدا از كدام سمت مي آيد. با يك گوش مسلما آرام تر ميشنويد و متوجه مناسب گفتار نميشويد.

ثابت شده است كه تقويتي كه در اثر شنيدن دو گوشي رخ ميدهد چيزي در حدود 5 دسيبل است. وقتي صحبت از دسيبل در ميان باشد اعدادي مثل 5 دسيبل اعداد بسيار بزرگي هستند. يك ويژگي بسيار مهم از شنوايي دو گوشي اين است كه ميتوانيد صحنه شنوايي را براحتي تحليل كنيد يا بعبارتي شنوايي دوگوشي داشته باشيد.

 

 

آيا كم شنوايي يكطرفه مهم است؟

كم شنوايي يكطرفه نيز بسيار مهم است. گاهي اين نوع از كم شنوايي توسط متخصصين و بيماران مورد اغماض و چشم پوشي قرار ميگيرد. اما خوب است بدانيد كه كم شنوايي يكطرفه به مرور زمان باعث ميشود تا افت شنوایی گوش ضعيف شده بيشتر و بيشتر شود كه آن را تحت عنوان تنبلي گوش ميدانيم.

مغز به سيستم شنوايي بصورت يك مسير دو بانده نگاه ميكند. هركدام از اين مسيرها كه ورودي مستقيم و مناسبي به مغز ندهند باعث ميشوند تا توسط سيستم عصبي رده بالاي مغز سركوب شود. بدنبال اين عامل بخش هايي از مغز كه مسئول شنيدن از گوش ضعيف هستند به مرور كمتر و كمتر كار ميكند و دچار آتروفي ميگردد.

باتوجه به موارد بالا بسيار لازم است كه كم شنوايي در يك گوش نيز تقويت گردد. سمعك ميتواند در گوش ضعيفتر به مرور زمان عصب شنوايي را فعال نگه دارد و مانع از سركوب اين گوش از طرف مغز ميشود.

 

منبع :سمعک استارکی آمریکا

ترجمه :گروه علمی و آموزشی صبا