آیا میان پوکی استخوان و افت شنوایی ارتباطی وجود دارد؟

 

 

پوکی استخوان و کاهش شنوایی، به نظر شما این دو مشکل می توانند ارتباطی با یکدیگر داشته باشند؟
پوکی استخوان یکی از شایع ترین مشکلات در میانسالی است. مشکلی دردآور که عوارض بسیاری به دنبال دارد و یکی از عجیب ترین تبعات آن کم شدن شنوایی یا حتی ناشنوایی به صورت موقت است. توجه به چنین ارتباطی از زمانی آغاز شد که پزشکان دریافتند اغلب افرادی که دچار پوکی استخوان شده اند به طور هم زمان از کم شنوایی هم شکایت دارند. بر این اساس، افرادی که با پوکی استخوان زندگی می کنند 76 درصد بیش از دیگران در معرض ناشنوایی ناگهانی قرار دارند.محققان این افزایش را به تغییرات متابولیکی و اسفنجی شدن احتمالی استخوانچه های گوش میانی که در عملکرد طبیعی گوش نقش بسزایی دارند ،مرتبط می دانند.

اگر بیش از 50 سال سن دارید و پوکی استخوان دارید حتما به ادیولوژیست مراجعه نمایید تا وضعیت شنوایی شما ارزیابی شود.

 

منبع :شرکت استارکی آمریکا

ترجمه:گروه علمی و آموزشی صبا