شيوه "شنيدن با سمعك" با "شنيدن بدون سمعك "متفاوت است

برخي افراد بلافاصله پس از گذاشتن سمعك احساس بهبود در شنيدن مي كنند. اما بيشتر افراد نيازمند گذراندن يك دوره تطبيق هستند. تنها و مهمترين عامل در روند تطبيق فرد با سمعك، نگرش و انتظارات فرد است. اگر براي مثال زانويتان را عمل كرده باشيد يا هر جراحي ديگري انجام داده باشيد بايد پس از جراحي توانبخشي برايتان انجام شود تا بتوانيد خود را با شرايط جديدتان تطبيق دهيد.

اين دوره تطبيق ممكن است دوره اي طولاني باشد. براي اينكه اين دوره با موفقيت طي شود تمايل و انگيزه شما از اهميت ويژه اي برخوردار است. اين حالات در مورد استفاده از سمعك نيز وجود دارد پس از استفاده از سمعك لازم است كه دوره تطبيق طي شود و فرد بتواند خود را با شرايط جديد وفق دهد و شيوه جديد شنيدن را بياموزد.

بايد مد نظر داشته باشيد كه شيوه شنيدن با سمعك با شنيدن بدون سمعك متفاوت است و همچنين سمعك موجب بهبود دائمي شنوايي شما نمي شود و يا از پيشرفت كم شنوايي شما جلوگيري نمي كند. این در حالی است که بيشتر مردم با استفاده از سمعك بهبود قابل توجهي را در شنوايي شان احساس مي كنند امابايد توجه داشت كه اين روند بهبودي يك روند تدريجي است كه زمان مي برد.

دو نكته مهم را توجه داشته باشيد اول اينكه كيفيت صدايي كه با سمعك مي شنويد با صدايي كه بدون سمعك مي شنيديد تفاوت دارد و دوم براي اينكه خود را با شرايط جديد وفق دهيد و با سمعك جديدتان سازگاري پيدا كنيد مدت زماني را در نظر بگيريد.

درست مثل زماني كه براي اولين بار از عينك استفاده مي كنيد ممكن است در ابتدا احساس خوبي نداشته باشيد اما پس از مدتي به آن عادت خواهيد كرد. بزرگترين و تنها عامل موفقيت شما در استفاده از سمعك نگرش و انتظار شما از سمعك تان مي باشد.

در ابتدا لازم است كه سمعك تان رابه طورمتناوب استفاده كنيد و در موقعيت ها و محيط هاي متفاوت نحوه عملكرد آن را تجربه كنيد با اين حال در ابتدا بهتر است كه استفاده از سمعك بيش از حد نباشد، بهتر است كه به تدريج سمعك را وارد زندگيتان كنيد.با چند ساعت در روز شروع كنيد استفاده زياد از اين وسيله جديد ممكن است باعث خستگي، ناراحتي و يا نااميدي شما شود و روند پذيرش وسازگاري با سمعك را با مشكل مواجه كند. بعد از چند هفته قادر خواهيد بود كه بدون هيچ خستگي يا اضطراب و ناراحتي سمعك تان را دائماً استفاده كنيد.