طول عمر سمعک چقدر است؟

کاربران سمعک همیشه از متخصص شنوایی خود می پرسند که  سمعک من چه مدت کار می کند؟

جواب : به طور معمول، سمعک بسته به نوع استفاده بین سه تا پنج سال کارایی خواهد داشت ، اما عوامل مختلفی  می تواند بر روی  طول عمر سمعک تاثیر گذارد. آیا کاربر سمعک درتمام طول روز و هر روز از سمعک استفاده می کنید؟ آیا کاربر سمعک  در یک محیط مرطوب و یا محیطی همراه با گرد و غبار زندگی می کند؟ آیا کاربر سمعک بخوبی از سمعک هایش مراقبت و نگهداری  می کند؟

سمعک ها  می توانند بیش از پنج سال عمر کنند، اما بسیاری از کاربران سمعک خواستار تعویض سمعک بعد از این مدت هستند چراکه می خواهند از  تکنولوژی روزسمعک ها  برای بهبود کیفیت شنیدن استفاده کنند.

اغلب اوقات، تعمیر سمعک های قدیمی که از گارانتی خارج شده اند  گران تر از جایگزین کردن آن با سمعک  جدید است. مراقبت و نظافت روزانه از سمعک  و مراجعه به شنوایی شناس برای سرویس های دوره ای به بهبود عملکرد سمعک و افزایش طول عمر آن کمک خواهد کرد.