پنج موردی که استفاده از سمعک در مورد شخصیت شما می گوید

شنوایی یکی از حواس برتر انسان است و محروم بودن از حس شنوایی فقط به مفهوم نشنیدن صدا نیست، بلکه ماحصل آن،‌ محرومیت از بسیاری از تجربیات مفید و امیدبخش زندگی فردی و اجتماعی است تا جایی که ممکن است فرد را از مسیر موفقیت دور کند.آیا وقت آن نرسیده که دیدمان را نسبت به سمعک عوض کنیم و از زندگی مان لذت ببریم .تصویر زیر مزایای استفاده از سمعک را نشان می دهد.